Pożegnalny koncert zespołu FORTECA

Wydarzenie rozpocznie się Milczącym Marszem Pamięci.

Zbiórka 15:10 pod kościołem pw. św. Jakuba w Szczyrku – skrzyżowanie ul. Beskidzkiej i Kolorowej.

REGULAMIN – Milczącego Marszu Pamięci

Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w “Milczącego Marszu Pamięci”.

 § 1

TERMIN, CZAS, TRASA, CEL MARSZU

1. “Milczący Marsz Pamięci” odbywa się w Szczyrku w dniu 23 listopada 2019 r. w godzinach 15:10 -16:00.

2. “Milczący Marsz Pamięci” porusza się tylko po wyznaczonej trasie tj.: ul. Beskidzką (Kościół św. Jakuba), Wypoczynkową, po terenie Amfiteatru, Deptakiem nad Żylicą, ul. Myśliwską (Park Zwierzyniecki) pasem drogowym, niosąc wyłącznie 100m flagę Polski.

3. “Milczący Marsz Pamięci” jest wydarzeniem patriotyczno-historycznym nastawionym na przekaz martyrologiczny oraz krzewienie patriotyzmu.

W dalszej części Regulaminu ww. impreza nazywana będzie Marszem.

 §2

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Organizatorem Marszu jest Magdalena Janeczek.

2. Współorganizatorem Marszu jest Parafia Świętego Jakuba Apostoła w Szczyrku.

 §3

UCZESTNICTWO

1. W Marszu mogą uczestniczyć osoby prywatne.

2. Uczestnictwo w Marszu jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Uczestnikami Marszu mogą być osoby pełnoletnie.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Marszu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Obowiązkiem uczestników Marszu jest przejście wyznaczoną przez Organizatora trasą w milczeniu trzymając wraz z innymi uczestnikami 100m flagę Polski oraz stosowanie się do wytycznych Organizatora oraz osób wyznaczonych przez Organizatora.

6. Organizator Marszu może odmówić wstępu osobom: posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Marszu; będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; niestosujących się do wytycznych przekazywanych przez Organizatora i/lub osoby wyznaczone przez Organizatora.

 § 4

TERMIN

Osoby chcące wziąć udział w Marszu proszone są o przyjście pod kamienną Pietę znajdującą się przy kościele
pw. Św. Jakuba ul. Kolorowa 1 w Szczyrku do godziny 15:20 w dniu 23 listopada 2019r.

Harmonogram „Milczącego Marszu Pamięci”

15:00-15:20 – zebranie uczestników

15:20-15:25 – nakreślenie założeń marszu

15:25 – przejście na Deptak pod Żylicą (za Amfiteatrem) – ustawienie kolumny marszowej, rozwinięcie flagi

15:45 – zakończenie Marszu pod pomnikiem w Parku Zwierzynieckim – krótka przemowa

15:55 – przejście pod BeskidArts – miejsce koncertu zespołu FORTECA/ lub rozejście się
z terenu Parku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa drogowego

16:00 – otwarcie wejść BeskidArts – mozliwość skorzystania z oferty gastronomicznej PierogarniaCafe i FOODTRUCK

17:00 – rozpoczęcie koncertu